מפגש 19 (אוגוסט 2004)

הערכת שביעות הרצון של הורי פעוטות עם צרכים מיוחדים המשולבים במעונות יום ובמשפחתונים בקהילה – מיכל גולן ומרים ברזון

משרד הרווחה מקיים זה כ-15 שנים תוכנית לשילוב פעוטות עם צרכים מיוחדים במעונות יום ובמשפחתונים רגילים בליווי סייעת. מאמר זה מבוסס על מחקר שבחן את התוכנית מנקודת מבטם של הורי הפעוטות, והאיר בכך את נקודות החוזק של התוכנית וכן נושאים הטעונים שיפור.

התייחסות לבעיות נפשיות ושילוב מערכות טיפול מסורתיות ומודרניות בקרב קהילת העברים בדימונה – שמחה קמרי, נחמה אוחנה, עליאן אלקרינאוי וסיגל שלהב

מאמר זה מציג באופן ראשוני וכללי את נושא בריאות הנפש בקהילת העברים ואת שילובן של מערכות טיפול מסורתיות ומודרניות בהתמודדות עם מחלות נפש בקהילה זו. נושאים אלה לא זכו עד כה בהתייחסות בספרות המקצועית.

תופעת דרוּת הרחוב בישראל – בעיה ארצית בהיבט עירוני – בני אברהמי ואסנת כהן

המאמר בוחן את תופעת דרוּת הרחוב בארץ ובעולם, ומתאר את התפתחותה ההדרגתית של התופעה בתל אביב יפו תוך התייחסות לגורמים כלכליים, חברתיים ואישיותיים, כגון משבר הגירה, התמכרות לחומרים פסיכואקטיביים, פתולוגיות נפשיות וכולי.

היועץ החינוכי המאמן – מאפייני הפרופיל הרצוי – רבקה לזובסקי ואביבה שמעוני

במחקר זה נבדקו המאפיינים של היועץ החינוכי המאמן הרצוי, על פי תפיסותיהם של יועצים מאמנים, סטודנטים מתמחים, יועצים בכירים ומדריכי פרקטיקום במוסדות האקדמיים. בחינת פרופיל המאפיינים המצטייר כרצוי נועדה לתרום לפיתוחו ולהתמקצעותו של תפקיד היועץ המאמן. זה המחקר הראשון בנושא זה בתחום הכשרת יועצים חינוכיים בישראל. נעשה שימוש בשאלה פתוחה, ותשובות הנבדקים מוינו על פי קטגוריות תוכן. נמצא שרוב המאפיינים שציינו הנבדקים קשורים ליועץ כאדם וכמקצוען (מאפיינים אישיים ומקצועיים), לעמדותיו ולהתייחסותו לתפקיד ולמתמחה, ורק כרבע מהמאפיינים שצוינו מתארים את מרכיבי התפקיד.

בצומת ההגדרות של הלמידה הלא-פורמלית – דיאנה סילברמן-קלר

במאמר זה אני מבקשת להתמקד בדפוסי הלמידה הלא-פורמלית כאחד המרכיבים שמַבנים ומשקפים את הפדגוגיה הלא-פורמלית. דפוסי למידה אלה נבדקו באמצעות עיון בהגדרות השונות שניתנו ל"למידה הלא-פורמלית" במבחר עבודות עיוניות ומחקריות שונות.

סקירת ספרים

  •  "ללמוד ולבנות אומה" – חינוך מבוגרים ביובל הראשון של מדינת ישראל: מבט ביקורתי, בעריכת איתן ישראלי – רבקה לזובסקי
  • בתי ספר בניהול עצמי: מבט בין-לאומי בעריכת עמי וולנסקי ויצחק פרידמן - דן גבתון
שלב תוכן