החברה האזרחית הערבית בישראל והמעורבות בחינוך: הפוליטיקה של ההבדל בין האזרחי-לאומי והקהילתי-דתי אימן אגבאריה ומוהנד מוסטפא

 במטרה להבין את מעורבות ארגוני החברה האזרחית הערבית בחינוך, המאמר משווה בין המטרות, אסטרטגיות הפעולה, קהלי היעד ומקורות המימון של שני ארגונים: "ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי בישראל" ו"אקראא", השייכת לתנועה האסלאמית בישראל. המאמר טוען שאמנם שני הארגונים מנהלים פוליטיקה של הבדל בתחום החינוך, אך הם נבדלים זה מזה מבחינת הזירות שבהן הם מסמנים הבדל זה, באופן השימוש בפוליטיקה של ההבדל ובמטרות של שימוש זה. בתוך כך, המאמר מצביע על התפיסה האסלאמית שעומדת בבסיס פועלה של "אקראא". לדידנו, התחרות בין סדרי היום השונים של שני הארגונים הללו מבטאת מאבק על הגמוניה פוליטית בין גישה דתית-קהילתית לבין גישה אזרחית-מדינתית בניהול הפוליטיקה של ההבדל.  

מילות מפתח: חברה אזרחית,  האסלאם הפוליטי, התנועה האסלאמית בישראל, החינוך הערבי בישראל