התחלה טובה

תכנית לאומית לקידום ילדים בגיל הרך, המהווה חלק בלתי נפרד מיישום דו"ח ועדת שמיד והמלצותיה בנוגע לילדים, מלידתם ועד גיל שש. התכנית מכוונת להרחיב ולפתח שירותים ותכניות לילדים בגיל הרך ולהוריהם על בסיס בניית תשתית יישובית, תוך שימת דגש מיוחד על ילדים הנמצאים במצבי סיכון ובמצבים מגבירי סיכון..

ג'וינט ישראל משתתפת ביישום המרכיב לגיל הרך של התכנית: התחלה טובה
 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים מוביל ומתכלל את התוכנית, משרד החינוך שותף להפעלת התוכנית במחוזות ומשרדי הבריאות, קליטת העלייה בטחון הפנים ותמ"ת לוקחים כל אחד חלק פעיל בתוכנית וביישומה.
 
התוכנית הלאומית מיושמת כיום ב- 56 יישובים ואגדי יישובים ברחבי הארץ. היישובים נבחרו על מנת לאפשר מתן מענים הולמים ואיכותיים לילדים ובני נוער בסיכון מקבוצות בעלות מאפיינים סוציו- אקונומיים חלשים ומקבוצות בעלות ייחוד חברתי ותרבותי (עולים, ערבים וחרדים). ביישובים אלה חיים כמחצית הילדים ובני הנוער בישראל. 
 
כיום פועלים מנהלי תוכניות בכל היישובים המשתתפים בה כדי לערוך הכרות עם היישובים ולבצע מיפוי מקיף של כלל התינוקות, פעוטות, ילדים ובני הנוער בסיכון ביישוב ושל המשאבים המושקעים עבורם.
 
מיפוי זה מספק ליישובים, לראשונה, תמונה שיטתית של צרכי התינוקות, פעוטות, ילדים ובני הנוער בסיכון ביישוב ומאפשר להם לתכנן את השירותים  המתואמים לצרכיהם ולצרכי הוריהם.  מיפוי המשאבים מאפשר ליישובים להתאים את התוכניות החדשות שיבחרו בהן לאלה שכבר פועלות ביישוב ולהפכם למערכת אחת, מקיפה וכוללת יותר.

עקרונות מנחים ומטרות

תכנית ההכשרה וההדרכה  של התחלה טובה שמה למטרה בנייה והפצה של שפה אחידה ביחס לתיאורם ומהותם של מצבי סיכון בגיל הרך תוך יצירת מבנה מושגי ותפיסתי משותף לכל העוסקים באוכלוסיה זו . זאת, על מנת לסייע לצוותים בין מקצועיים בגיל הרך לממש את עקרונות התוכנית באיתור, מניעה וטיפול, ובכך להירתם למאמץ של צמצום היקף תופעת הסיכון בקרב ילדים בישראל.
 
על מנת לתת מקום להד העולה מהשטח, הוחלט ואושר על ידי ועדת ההיגוי של תוכנית התחלה טובה וועדת ההכשרה של התוכנית הלאומית, לבנות כשלב ראשון של מערך ההכשרה שתי  מודולות הכשרה/הדרכה שיתייחסו לנושאים הבאים :
 
1. פיתוח "עין איתורית" העוסקת בהגדרות הסיכון, תוך מתן התייחסות להשפעת ההשתייכות לתרבות על מושג הסיכון, ובהתאם לכך על איתור ילדים בסיכון.
 
2. עבודה עם הורים המיועדת לסייע למשתתפים לזהות  ביטויים של  התנהגויות מסכנות  אצל הורים, להתבונן על ילדים בסיכון גם ממבט על הוריהם. להקנות ידע וכלים לעבודה עם הורים לילדים בסיכון והתמודדות במפגש עימם.