יחסים אינטימיים, זוגיות ונישואין בקרב צעירים ערבים בישראל – מוחמד ח'טיב ורבקה איזיקוביץ'

 מחקר זה בוחן את התפיסות והעמדות הרווחות בקרב צעירים ערבים מוסלמים בישראל בתחומי היחסים בין המינים והנישואין, ואת תהליכי קבלת ההחלטות בתחומים אלה, כביטוי של תהליכים תרבותיים וחברתיים בהקשרים של בית הספר ובית ההורים. כמו כן, הוא בודק את אופן הבנייתן של התפיסות והעמדות באמצעות תהליכי חינוך פורמליים ולא פורמליים ואת מקומו של החינוך הבריאותי בהבניה זו.

המחקר מבוסס על שילוב שיטות כמותניות ואיכותניות, תוך שילוב כלים בהתאם. ממצאי המחקר מעידים על כך שתרבות הצעירים הערבים בהקשר של יחסיהם האינטימיים משקפת במידה רבה את תהליכי השינוי התרבותי שחברה זו עוברת, תהליכים אשר מעמידים במבחן ערכים, נורמות ומבנים מסורתיים. הממצאים מאפשרים בחינה מחודשת של הפעילות החינוכית החותרת לשינוי התפיסות ודפוסי ההתנהגות של הצעירים, ובכלל זה תכניות החינוך הבריאותי.

מילות מפתח: ערבים, נישואין, זוגיות, חינוך לבריאות,תרבות, יחסים אינטימיים