מושג הנזילות המינית כנקודת מבט חדשה על המיניות האנושית – נדב ענתבי

האמונה הרווחת היא כי נטייה מינית היא תכונה יציבה המתפתחת בשלבים מוקדמים, קבועה ואינה משתנה. לפיכך, תופעות אחרות שלא נכללו במסגרת קטגוריות זהות אלו או הביעו תכונות ודפוסים אחרים מאלה נחשבו ל"רעש" במחקר, ועל כן כמעט שלא זכו להתייחסות מצד החוקרים. מנגד, מחקרים עדכניים גורסים כי נטייה מינית וזהות מינית אינן בהכרח יציבות, בלעדיות וקבועות כפי שנהוג להאמין, כי אם נזילות, תלויות הֶקשר ומתגבשות גם במהלך הבגרות. רוב המחקרים העוסקים בשינויים ואי-רציפויות של נטייה מינית וזהות מינית נערכו בקרב נשים (לא-הטרוסקסואליות לרוב), ועל כן נזילות מינית נתפסה עד כה כנחלתן של נשים בלבד. במאמר זה מוצגים ממצאים העשויים לתמוך בטענה כי גברים עשויים אף הם להביע נזילות מינית. בהתבסס על נתונים אלה, מוצע להתייחס לנזילות מינית כממד נוסף בזהותו המינית ובנטייתו המינית של הפרט. הממצאים המוצגים בסקירה זו מציעים אימוץ נקודת מבט נזילה וגמישה על מיניות הגבר והאישה ומעלים שאלות ותהיות רבות על התפיסות הרווחות עד כה בנוגע למיניות. כמו כן נדונות גם הצעות למחקרים עתידיים בנושא.
מילות מפתח: מיניות, נטייה מינית, זהות מינית, נזילות מינית