מרכיבי רווחה סובייקטיבית בקרב נוער ובוגרים צעירים הומו-לסבים: מחקר עם קבוצת השוואה הטרוסקסואלית – גבע שנקמן ודב שמוטקין

מחקר זה בחן מרכיבי רווחה נפשית סובייקטיבית בקרב נוער ובוגרים צעירים הומו-לסבים, מול קבוצת השוואה הטרוסקסואלית. השווינו 219 הומוסקסואלים ולסביות (136 הומוסקסואלים ו-83 לסביות) עם 219 הטרוסקסואלים שהותאמו אינדיווידואלית לכל אחד מהמשתתפים ההומו-לסבים. בהתאם להשערתנו, נמצא כי הקבוצה ההומו-לסבית לא נבדלה מהקבוצה ההטרוסקסואלית במרכיב הקוגניטיבי של הרווחה הסובייקטיבית, שהוא שביעות הרצון הכללית מהחיים, אך נבדלה ממנה במרכיב הרגשי של הרווחה הסובייקטיבית -- כך שרגש שלילי וגם רגש חיובי נמצאו גבוהים יותר בקרב המשתתפים ההומו-לסבים יחסית לקבוצת ההשוואה. הבחנה זו בין שני מרכיבי הרווחה הסובייקטיבית בהקשר ההומוסקסואלי עשויה לחדד את הבנתנו בנוגע לקשר שבין נטייה מינית ורווחה סובייקטיבית. הדפוס הרגשי של רגש חיובי גבוה לצד רגש שלילי גבוה, כפי שהתקבל במחקרנו בקבוצה ההומו-לסבית, מרמז על אסטרטגיית התמודדות רגשית שהומוסקסואלים ולסביות מאמצים ככל הנראה מול תרחישי עולם עוין שאליהם הם חשופים. המחקר גם מעלה השלכות באשר להיבטים טיפוליים והסברתיים.

מילות מפתח: נוער הומו-לסבי, רווחה סובייקטיבית