קוד אתי של עובדים חינוכיים-סוציאליים

ארגונים ארציים, מוסדות ויחידים החברים בארגון הבינלאומי לעובדים חינוכיים-סוציאליים (AIEJI), מתחייבים לעקרונות הבאים, המבוססים על הערכים הגלומים בתקנון הארגון הבינלאומי:

 1. לבסס את פעולותיהם המקצועיות על פי העקרונות המופיעים בהצהרה האוניברסלית לזכויות האדם, בהצהרת האו"ם בדבר זכויות הילד ושאר הצהרות האו"ם או ארגונים רלבנטיים אחרים העוסקים בזכויות אדם.
 2. להתחשב ולכבד את הייחודיות של כל פרט, בתחום התרבות, לאומיות, מגדר דת ואמונה ולהלחם בכל צורה של הפליה.
 3. לעשות שימוש בידע המקצועי שלהם ובחשיבה האתית בדרך שתבטיח לחניך/פונה את השירות הטוב ביותר לו הוא/היא נזקקים, תוך כדי שמירה על כבוד האדם שלהם.
 4. לחתור ביחד עם החניך/פונה למען התפתחותו/ה והעצמת הדימוי העצמי, לשיפור איכות חייהם, פיתוח האוטונומיה שלהם ויכולתם להשתתף באופן פעיל בחיי הקהילה.
 5. להשתמש בהשפעתם, גם כאזרחים וגם כסוכני שינוי חברתי, כדי שהשירותים המסופקים על ידי המוסדות הסוציאליים והחינוכיים יביאו לידי שיפור משמעותי בקרב אוכלוסיות במצוקה, הן במישור הפרט והן במישור החברתי הרחב. לעומת זאת, עליהם להתנגד לעשיית שימוש בידע ובכישורים המקצועיים שלהם למשימות בלתי אנושיות כמו עינויים וטרוריזם, וכמו כן להימנע מעשיית שימוש לרעה באמון הניתן בהם על ידי החניך/פונה וכן להמנע משימוש בתפקידם לשם עשיית רווחים אישיים.
 6. לעבוד באופן שיטתי תוך כדי הערכה מתמדת של הפעילויות והשירותים ובחינת רצופה של מידת הרלבנטיות שלהם ומידת יעילותם.
 7. לתרום להיווצרותן בכל המדינות של נורמות ראויות, לפעילות חינוכית-סוציאלית איכותית, המחייבת הכשרה ייחודית ומותאמת לכל סוג של פעילות חינוכית-סוציאלית בנפרד. בנוסף לכך, לתמוך ולהפיץ את הרעיון כי פעילויות אלה מחייבות לימוד מתמשך לכל אורך החיים ולתרום לפיתוחן של תוכניות הכשרה והשתלמות תוך כדי עבודה.
 8. לתרום באופן פעיל להתפתחותה של הפרופסיה החינוכית-סוציאלית בארצם וברחבי העולם כולו ובמיוחד, ליזום דיונים אתיים כהשראה להתפתחותה של זהות מקצועית בקרב עובדים חינוכיים-סוציאליים.
 9. להיות מחויבים לפיתוח שיתופי פעולה ויצירת "רשת מקצועית" בקרב חברי AIEJI במטרה להגביר שיתוף פעולה בינלאומי בשדה העבודה החינוכית-סוציאלית.
 10. לגלות סולידריות, להיות ערניים ולהיאבק נגד תנאי מחיה שעלולים ליצור בעיות חברתיות שבין היתר מביאות לסטיגמטיזציה, להוצאת אנשים לעבר השוליים ולגרום לניתוקם החברתי.
 11. לפעול בשיתוף פעולה יחד עם מוסדות להכשרה לשם גיבוש הסכמה על מרכיביה של "פרקטיקה מקצועית נאותה" הכוללת בתוכה הגדרת תכנים ללמידה מתמשכת לאורך כל החיים, כאשר המיומנויות והטכניקות מבוססות על העקרונות האתיים שהוצגו לעיל. עם זאת, יש להדגיש כי עקרונות וערכים אלה אינם מהווים תיאור מלא ומקיף של דרכי הפעולה הנאותות של עובדים חינוכיים-סוציאליים

 הארגון הבינלאומי AIEJI מזמין את כל העובדים החינוכיים-סוציאליים אשר עקרונות אתיים
אלה מקובלים עליהם, להצטרף אל הארגון באימוץ קווים מנחים אלה בעבודתם היומיומית