שימוש בכלי שיח תוך-אישי ובין-אישי בנרטיבים של כינון זהות מינית לסבית - נעם גל

תהליכי כינון זהות יוצרים פרקטיקות חברתיות ומיוצרים מתוכן. בתוך אותן פרקטיקות לשיח החברתי יש תפקיד מרכזי. הסוד וההשתקה החברתיים הקיימים לרוב בהקשר של מיניות לא הגמונית, יוצרים קשיים בתהליכי כינונה של זהות כזו. החנקת השיח החברתי בנושא מפקיעה מתהליך כינון הזהות הלסבית את אחד הכלים המרכזיים בתהליך כינון הזהות.

מחקר זה בוחן את תהליך כינון הזהות הלסבית על רקע היעדרו של שיח מספק בנושא. בראיונות עומק שהתקיימו עם נשים לסביות על אודות גיבוש זהותן המינית, ניכרו תופעות של מצוקה שמקורה במחסור בשיח הבין-אישי במסגרת התהליך. המרואיינות מעידות על יצירת חלופות לשיח בין-אישי בדמותו של שיח פנימי תוך-אישי, שמהווה חלופה כמעט בלעדית עבורן לחוסר זה. המאמר סוקר את המצוקות העולות מתוך הנרטיבים שמציגות המרואיינות, ואת הפתרונות המועלים על ידן לאותן מצוקות. כל זאת, על רקע החשיבות המכרעת המשתמעת מדבריהן בנוגע לקיומו של שיח פתוח ומוגן בנושא זהות לסבית.

מילות מפתח: כינון זהות, גיבוש זהות, זהות מינית, לסבית, תפקידי שיח